Výsledky celostátního sčítání dopravy

na silniční a dálniční síti ČR v roce 2020

Podrobné výstupy z CSD2020 obsahují RPDI (roční průměr denních intenzit) všech sledovaných a vypočítaných kategorií vozidel, koeficienty nerovnoměrnosti dopravy, poměr směrů a další vypočtené údaje. V případě dotazů se obraťte elektronickou poštou na scitani@rsd.cz.

Přehled podrobných výstupů:

Význam použitých zkratek:
LN Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t / celková hmotnost do 7,5 t) bez přívěsů i s přívěsy
SN Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t / celková hmotnost 7,5 – 20 t) bez přívěsů
SNP Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t / celková hmotnost 7,5 – 20 t) s přívěsy
TN Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t / celková hmotnost nad 20 t) bez přívěsů
TNP Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t / celková hmotnost do 20 t) s přívěsy
NSN Návěsové soupravy nákladních vozidel
A Autobusy
AK Autobusy kloubové
TR Traktory bez přívěsů
TRP Traktory s přívěsy
TV Těžká motorová vozidla celkem
O Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
M Jednostopá motorová vozidla
SV Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)
TNV Těžká nákladní vozidla
(0,1.LN + 0,9.SN + 1,9.SNP + TN + 2,0.TNP + 2,3.NSN + A + AK)
PS Poměr intenzit protisměrných dopravních proudů v nedělní (odpolední) návratové špičce
ALFA, BETA Ukazatele variací silniční dopravy
ALFA – poměr intenzity v letní neděli k celoročnímu průměru [-]
BETA – poměr intenzity v letním pracovním dnu k celoročnímu průměru [-]
GAMA ALFA/BETA [-]
C Cyklisté [cyklo/den]
 
Hluk dle Manuálu 2020:
OAL O + M + část LN
NAL část LN + SN + TN + A + AK + TR + TRP
NS SNP + TNP + NSN
Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2020. Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
Rozdělení LN se určí podle dokumentu „Výpočet hluku z automobilové dopravy – Aktualizace metodiky – Manuál 2018, verze 2020“ (Manuál 2020), který je k dispozici na webu ŘSD v sekci Technické předpisy > Životní prostředí > Ochrana před hlukem, záložka Metodika.
 
Hluk dle CNOSSOS-EU:
I1 (Kategorie 1) O + část LN
I2 (Kategorie 2) část LN + SN + část A + TR
I3 (Kategorie 3) SNP + TN + TNP + NSN + část A + AK + TRP
I4 (Kategorie 4) M
Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2020. Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
Rozdělení LN a A se určí podle dokumentu „Dopravně inženýrské podklady pro výpočetní metodiku CNOSSOS“ (vydal EDIP, 12/2021), který je k dispozici na webu ŘSD v sekci Technické předpisy > Životní prostředí > Ochrana před hlukem, záložka Metodika.
 
Emise:
OA O + M
LNA LN
TNA SN + TN + TR + TRP
NS SNP + TNP + NSN
BUS A + AK